EXAMEN DE LICENŢĂ 2010

 

SERIA DE ABSOLVENŢI CU 3 ANI DE LICENŢĂ

Examenul de licenţă  constă din 2 probe:

                        PROBA 1

       O probă scrisă, de cunoştinţe fundamentale, cu următoarea tematică, stabilită de Consiliul Facultăţii de Chimie:

 

SPECIALIZAREA CHIMIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

(seria BOLOGNA)

- sesiunea iunie 2010 -

 

 

 CHIMIE ANORGANICĂ

 

Compuşi cu hidrogenul ai halogenilor  (HX), ai oxigenului (H2O2; H2O), ai azotului (NH3) şi  fosforului  (PH3);

Oxoacizii sulfului, azotului şi fosforului;

Proprietăţi chimice fundamentale ale metalelor (stări de oxidare, caracter reducător);

Metode generale de obţinere a metalelor;

Tipuri de izomerie a combinaţiilor complexe (izomerie geometrică, izomerie optică, izomerie de legătură, izomerie de ionizare, izomerie de hidratare). Exemple;

Geometrii şi numere de coordinare (numerele de coordinare 2 - 6).

CHIMIE ORGANICĂ

 

Reguli de nomenclatură  I.U.P.A.C.  pentru compuşii  organici cu funcţiuni simple;

Izomerie geometrică şi optică (enantiomerie);

Reacţii de adiţie ale grupei  carbonil;

Compuşi heterociclici pentaatomici cu un heteroatom. Structură şi caracter aromatic;

Reacţii de substituţie la arene;

Structura monozaharidelor. Exemple.

 

CHIMIE FIZICĂ

 

Interpretarea cinetico-moleculară a parametrilor ecuaţiei Arrhenius;

Semnificaţia molecularităţii şi ordinului de reacţie;

Orbitale moleculare. Caracter liant şi antiliant;

Energia internă și entalpia unei reacții chimice;

Sensul de evoluţie a unui proces fizico – chimic în raport cu potenţialul chimic.

Ecuaţia Nernst – semnificaţie termodinamica şi cinetica, aplicabilitate.

 

CHIMIE ANALITICĂ

 

1. Soluţii tampon de pH; definiţie, discutarea sistemelor NH4+/NH3 şi CH3COOH/CH3COO-  în concentraţii 1M;

2. Alegerea reactivului titrant şi a indicatorului de pH în titrările acido-bazice;

3. Electrozi reversibili în raport cu ionul de hidrogen (electrodul de hidrogen; electrodul de sticlă).

4. Legile absorbţiei luminii folosite în analiza cantitativă;

5. Influenţa pH-ului asupra coefcientului de distribuţie a unei specii slab acid HX;

6. Mărimi fundamentale în cromatografie (retenţie; eficienţă; selectivitate; rezoluţie).

           

CHIMIE TEHNOLOGICĂ ŞI CATALIZĂ

 

Tratamentul apelor potabile şi industriale;

Etapele procesului catalitic în cataliza heterogenă.

 

 

SPECIALIZAREA BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

(seria BOLOGNA)

- sesiunea iunie 2010 -

 

CHIMIE ANORGANICĂ

Compuşi cu hidrogenul ai halogenilor  (HX), ai oxigenului (H2O2; H2O), ai azotului (NH3) şi  fosforului  (PH3);

Oxoacizii sulfului, azotului şi fosforului;

Proprietăţi chimice fundamentale ale metalelor (stări de oxidare, caracter reducător);

Metode generale de obţinere a metalelor;

Compuşi coordinativi naturali ai fierului (II) şi fierului (III) (hemoglobina, mioglobina, hemeritrina);

Bioliganzi.

 

CHIMIE ORGANICĂ

Reguli de nomenclatură  I.U.P.A.C.  pentru compuşii  organici cu funcţiuni simple;

Izomerie geometrică şi optică (enantiomerie);

Reacţii de adiţie ale grupei  carbonil;

Aminoacizi proteinogenici: structură, clasificare, proprietăţi acido-bazice;

Nivele de organizare a structurii proteinelor: structura primară, secundară, terţiară şi cuaternară;

Nucleotide şi nucleozide. Structura primară a acizilor nucleici.

 

CHIMIE FIZICĂ

Interpretarea cinetico-moleculară a parametrilor ecuaţiei Arrhenius;

Semnificaţia molecularităţii şi ordinului de reacţie;

Orbitale moleculare. Caracter liant şi antiliant;

Sensul de evoluţie a unui proces fizico-chimic în raport cu potenţialul chimic;

Efecte termice care însoţesc un proces fizico-chimic;

Relaţia Nernst – semnificaţie termodinamică şi cinetică, aplicabilitate.

 

CHIMIE ANALITICĂ

1. Soluţii tampon de pH; definiţie, discutarea sistemelor NH4+/NH3 şi    CH3COOH/CH3COO- în concentraţii 1M;

      2.  Alegerea reactivului titrant şi a indicatorului de pH în titrările acido-bazice;

      3. Electrozi reversibili în raport cu ionul de hidrogen (electrodul de hidrogen;   electrodul de sticlă).

     4. Legile absorbţiei luminii folosite în analiza cantitativă;

     5. Cromatografia de afinitate;

     6. Electroforeza.

 

 

CHIMIE TEHNOLOGICĂ ŞI CATALIZĂ

Transferul de masă cu aplicaţii în procese biotehnologice – uscarea, distilarea şi rectificarea;

Tratamentul biologic al apelor.

 

SPECIALIZAREA CHIMIA MEDIULUI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

(seria BOLOGNA)

sesiunea iunie 2010 -

 

CHIMIE ANORGANICĂ

Compuşi cu hidrogenul ai halogenilor  (HX), ai oxigenului (H2O2; H2O), ai azotului (NH3) şi  fosforului  (PH3);

Oxoacizii sulfului, azotului şi fosforului;

Proprietăţi chimice fundamentale ale metalelor (stări de oxidare, caracter reducător);

Metode generale de obţinere a metalelor;

Metale grele potenţial toxice  în sol (Cd, Pb, Zn);

Toxicologia Cd şi  Hg.

 

CHIMIE ORGANICĂ

Reguli de nomenclatură  I.U.P.A.C.  pentru compuşii  organici cu funcţiuni simple;

Izomerie geometrică şi optică (enantiomerie);

Reacţii de adiţie ale grupei  carbonil;

Compuşi heterociclici pentaatomici cu un heteroatom. Structură şi caracter aromatic;

Reacţii de substituţie la arene;

Structura monozaharidelor. Exemple.

 

CHIMIE FIZICĂ

Interpretarea cinetico-moleculară a parametrilor ecuaţiei Arrhenius.

Semnificaţia molecularităţii şi ordinului de reacţie.

Definirea indicilor statici de reactivitate în teoria orbitalelor moleculare Hückel. Utilizarea lor pentru descrierea toxicității si degradabilității poluanților.

Energia internă și entalpia unei reacții chimice.

Sensul de evoluţie a unui proces fizico – chimic în raport cu potenţialul chimic.

 

CHIMIE ANALITICĂ

      1.  Soluţii tampon de pH; definiţie, discutarea sistemelor NH4+/NH3 şi   CH3COOH/CH3COO- în concentraţii 1M;

      2.  Alegerea reactivului titrant şi a indicatorului de pH în titrările acido-bazice;

      3. Electrozi reversibili în raport cu ionul de hidrogen (electrodul de hidrogen; electrodul de sticlă);

      4.  Legile absorbţiei luminii folosite în analiza cantitativă;

      5.  Influenţa pH-ului asupra coeficientului de distribuţie a unei specii slab acid HX;

      6.  Mărimi fundamentale în cromatografie (retenţie; eficienţă; selectivitate; rezoluţie).

           

 

CHIMIE TEHNOLOGICĂ ŞI CATALIZĂ

 Controlul emisiilor de poluanţi în procesul de combustie – catalizatorul cu trei căi pentru depoluarea gazelor de post - combustie;

 Fluide supercritice ca alternativă la solvenţi organici volatili.

 

 

  PROBA 2

     Susţinerea lucrării de licenţă cu un volum de maxim 25 pagini, redactate cu fonturi  Times New  Roman  12, la un rând.

            Lucrarea de licenţă va conţine o prezentare generală din literatură a tematicii alese şi o parte experimentală, stabilită de acord  cu conducătorul ştiinţific.

            Susţinerea lucrării se va face în faţa unei comisii cu cadre didactice  din fiecare catedră de specialitate.

 

 

            Condiţii de promovare:

            La fiecare probă examinarea se încheie prin acordarea unei note; nota de promovare este de cel puţin 5,00 (cinci).

            Un examen este promovat  dacă probele componente sunt susţinute şi promovate, iar media aritmetică a notelor acordate acestora  - media de promovare a examenului  - este de cel puţin 6,00 (şase).