Departamentul de Chimie Anorganică, Organică, Biochimie şi Cataliză s-a constituit în octombrie 2022 din Departamentul de Chimie Anorganică și Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză.


Departamentul de Chimie Anorganică a funcţionat în cadrul Facultăţii de Chimie încă de la înfiinţarea acesteia în cadrul Universităţii din Bucureşti. De-a lungul anilor, activitatea ştiinţifică şi didactică desfăşurată în cadrul departamentului a fost ilustrată de mari personalităţi ale chimiei româneşti: Profesorii G.G. Longinescu, G. Spacu, Petru Spacu, C. Gheorghiu. Academicienii G. Spacu şi Petru Spacu au dezvoltat cu precădere domeniul chimiei coordinative, creând o puternică şcoală, recunoscută în ţară şi în străinătate. Tradiţia strălucită a acestei şcoli a fost continuată de Acad. Prof. dr. doc. Maria Brezeanu şi Prof. dr. doc. D. Negoiu. Direcţiile proprii de cercetare ale cadrelor didactice se regăsesc în cursurile de specialitate predate studenţilor.

Actualmente pregătirea studenţilor în domeniul chimiei anorganice se face prin studiul disciplinelor: Bazele chimiei anorganice, Chimia nemetalelor, Chimia metalelor, Chimia combinaţiilor complexe, Structura compuşilor anorganici, Compuşi tehnici anorganici, Poluanţi anorganici.

Activitatea de cercetare a Departamentului de Chimie Anorganică se desfăşoară în cadrul Centrului de Cercetări de Chimie Anorganică Teoretică şi Aplicată.
În cadrul Departamentului de Chimie Anorganică s-au desfăşurat în ultimii cinci ani două forme de învăţământ de Master, în conformitate cu planul de învăţământ al Facultăţii de Chimie din Universitatea din Bucureşti:

  • Chimie coordinativă
  • Controlul calităţii mediului

Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză s-a constituit în septembrie 2010 din Catedra de Chimie Organică și Catedra de Chimie Tehnologică şi Cataliză.

Catedra de Chimie Organică din Facultatea de Chimie de la Universitatea din Bucureşti are o bogată şi îndelungată experienţă în formarea specialiştilor de înaltă calificare din domeniul Chimiei în general şi al Chimiei Organice şi Biochimiei, în special. Este una dintre catedrele de tradiţie ale facultăţii ce funcţionează încă din anul 1864, anul înfiinţării Universităţii din Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, fiind condusă de ilustrul Profesor Dr. C. Istrati. Continuatorii operei de construcţie a învăţământului superior de Chimie Organică din Universitatea din Bucureşti au fost savanţii Ştefan Minovici şi Eugen Angelescu.
În 1948 Facultatea de Chimie a devenit o instituţie de sine stătătoare prin desprinderea din Facultatea de Ştiinţe, iar prof. Eugen Angelescu – membru al Academiei Române – a fost cel care a organizat şi condus Catedra de Chimie Organică, remarcându-se printr-o neobosită activitate de reorganizare a învăţământului chimic şi de diversificarea direcţiilor de cercetare în vastul domeniu al Chimiei Organice. De-a lungul anilor activitatea didactică şi de cercetare a fost continuată în spiritul profesorului Eugen Angelescu de membrii catedrei sub conducerea profesorilor George Vasiliu, Felicia Cornea, Adalgiza Ciobanu, Ion Baciu.
Pregătirea de bază în domeniul Chimiei Organice, absolut necesară oricărui absolvent al Facultăţii de Chimie, se face prin studierea unor cursuri generale cu referire la: Bazele Chimiei Organice; Compuşi cu funcţiuni simple, Compuşi cu funcţiuni mixte, naturali şi de sinteză, cât şi a unor cursuri opţionale: Metode de determinare a structurii compuşilor organici, Sinteza şi analiza compuşilor organici, Mecanisme de reacţie, Metode de protejare şi deprotejare a funcţiunilor organice, Compuşi organo-metalici, etc.
Colectivul Catedrei de Chimie Organică a desfăşurat de-a lungul timpului cercetări privind sinteza de noi substanţe din clasa compuşilor heterociclici, carbociclici, compuşilor naturali şi de semisinteză, tioamidelor, compuşilor cu proprietăţi odorante, conservante, cristale lichide, coloizi, valorificarea superioară a subproduselor industriei chimice, sinteze de liganzi etc. O serie dintre aceste cercetări au fost distinse cu premii ale Academiei Române şi ale Ministerului Educaţiei şi Învăţământului. În anii din urmă cercetarea ştiinţifică a colectivului catedrei a fost axată şi pe alte domenii în concordanţă cu tendinţele actuale de dezvoltare ale Chimiei Organice şi Biochimiei, cum ar fi: poluarea şi depoluarea mediului, valorificarea compuşilor naturali şi de sinteză, corelarea structurii chimice cu proprietăţile biologice, etc.
O preocupare permanentă a Catedrei de Chimie Organică a constituit-o activitatea de perfecţionare şi de îndrumare a profesorilor de Chimie din învăţământul preuniversitar.

  • Catedra de Chimie Organică este implicată în pregătirea absolvenţilor licenţiaţi în următoarele domenii de Master:
  • Chimie terapeutică: Biochimie medicală, Compuşi naturali cu acţiune terapeutică, Medicamente de sinteză, Farmacologie, Tehnologia produselor farmaceutice, Chiralitatea compuşilor cu acţiune terapeutică;
  • Controlul calităţii mediului: Poluanţi organici în aer, sol şi apă, Metode şi procese de depoluare a apelor reziduale, Monitorizare şi modelare în controlul poluării mediului;
  • Enzimologie aplicată: Enzime imobilizate, ADN recombinat;
  • Sinteză, structură şi reactivitate aplicate la medicamente (Master în limba franceză): Strategii în chimia organică. Aplicaţii la medicamente, Progrese în chimia organică, Relaţii structură – reactivitate chimică şi biologică, Metode în sinteza organică a compuşilor bioactivi;
  • Compuşi multifuncţionali naturali şi de sinteză: Obţinerea de compuşi organici multifuncţionali naturali şi de sinteză, Reacţii de transfer monoelectronic, Protejarea şi deprotejarea funcţiunilor organice, Compuşi element organici, Aplicaţii RMN în chimia organică, Analiza şi prelucrarea datelor experimentale în domeniul chimiei organice, Structura şi reactivitatea compuşilor organici, Compuşi organici fiziologic activi – determinarea structurii, Sinteza asimetrică, Sinteze utilizând compuşi organo-metalici ai metalelor tranziţionale.

 

Colectivul de Chimie Tehnologică şi Cataliză, ȋnfiinţat în Facultatea de Chimie în anul 1948 de către prof. dr. doc. Ioan V. Nicolescu, este primul colectiv din România care a iniţiat şi dezvoltat învăţământul universitar în acest domeniu, realizând, ȋn acelaşi timp, primele cercetări sistematice de cataliză heterogenă. Obiectivul major al acestui colectiv este pregătirea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul Chimiei Aplicate, al Ştiinţei Materialelor şi al Catalizei.


Membrii departamentului

 

PROFESORI EMERIŢI

Acad. Marius Andruh

Prof. dr. Vasile Pârvulescu, membru corespondent al Academiei Române (CV, webpage)