IN MEMORIAM

 

(1927 - 2024)

Într-o zi de sâmbătă însorită, 13 aprilie 2024, inima Doamnei Profesor Doctor Felicia CORNEA a încetat să mai bată.

Doamna Profesor Felicia Cornea s-a născut în 14 noiembrie 1927 la Brăila. Între anii 1948-1952 a urmat cursurile Facultății de Chimie a Universității din București, secția de Chimie Biologică pe care a absolvit-o cu diplomă de merit. În 1954, se înscrie la concurs și efectuează studiile de ,,doctorat cu frecvență,, devenind după 4 ani doctor în științe chimice.

Între anii 1958-1968 își desfășoară activitatea didactică în cadrul Catedrei de Chimie Organică, Facultatea de Chimie, Universitatea din București ca asistent, respectiv șef de lucrări. În 1967 ocupă prin concurs postul de conferențiar, iar în 1972, tot prin concurs, postul de profesor universitar la aceeași catedră.

În perioada noiembrie 1968 - iulie 1969 efectuează o specializare post-doctorat în domeniul analizei conformaționale la Universitatea Liberă din Bruxelles.

Activitatea profesională deosebită și dăruirea pe care doamna Felicia Cornea le-a dovedit în această perioadă, fiind un profesor de elită, devotat școlii, au determinat numirea domniei sale ca decan al Facultății de Chimie și prorector al Univesității din București. În septembrie 1974, în cadrul Institutului Politehnic București, se creează Institutul de Chimie format din cele două facultăți de chimie, cea de la Institutul Politehnic București și cea de la Universitatea din București, unde doamna Profesor Cornea rămâne în continuare decan și șef de catedră. 

Doamna Profesor Felicia Cornea a desfășurat lucrări practice și a ținut cursuri de chimie organică studenților anilor II și III chimie și celor de la specializarea chimie organică, ca de exemplu: Generalități privind structura combinațiilor organice, hidrocarburi și funcțiuni organice; Compuși organici naturali și de sinteză; Teorii moderne în Chimia organică, dovedind o pregătire deosebită, o preocupare permanentă de perfecționare, dragoste și pasiune pentru domeniul ales.

Domnia sa s-a implicat și în activitatea de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare, participând la conducerea practicii pedagogice și în comisii de acordare a gradului I. De asemenea, s-a preocupat cu dăruire de pregătirea loturilor elevilor olimpici. A fost președintele comisiei a 10 olimpiade naționale de chimie și două internaționale (București-1973 și Timișoara-1983). A condus și contribuit la pregătirea lotului olimpic de elevi români care au participat la olimpiadele internaționale. A fost membră în numeroase comisii de la nivelul facultății și chiar al unor instituții guvernamentale. Modul în care și-a desfășurat activitatea a determinat aprecierea deosebită a doamnei profesor atât în rândul colegilor cât și al studenților.

A publicat manualele și tratatele de specialitate, ca de exemplu: F. Cornea și V. Mărgescu, Introducere în chimia organică (pentru liceu), Editura Didactică și Pedagogică București (1961); F. Cornea, A. Turcu, M. Răileanu, Chimie Organică (pentru studenții secției de fizică-chimie), Editura Didactică și Pedagogică București (1965); E. Angelescu și F. Cornea, Probleme teoretice de chimie organică, Editura Didactică și Pedagogică București (1969); F. Cornea (coordonator și autor), Chimie organică (pentru perfecționarea profesorilor de liceu), Editura Didactică și Pedagogică București (1983); G. Vasiliu, F. Cornea, G. Popescu, Eugen Angelescu-Viața și opera, Editura Academiei Române (1998); F. Cornea, Catedra de Chimie Organică de la Universitatea din București, Monitorul Oficial, 2013.

Nu în ultimul rând, doamna Profesor F. Cornea și-a adus o bogată contribuție în domeniul cercetării științifice cu caracter fundamental și aplicativ, în domenii de mare interes teoretic și aplicativ, ca de exemplu:

-studii privind relațiile între structura compușilor organici și proprietățile fizice, chimice și biologice ale acestora-în special compuși organici cu sulf, respectiv tioamide;

-semisinteze și sinteze de noi compuși organici cu potențială activitate biologică, mai ales compuși heterociclici;

-compuși organici naturali-terpenoide, polifenoli din clasa flavonelor, antocianilor;

-obținerea de produși necesari unor procese tehnologice pe bază de materii prime indigene urmărind reducerea importului și valorificarea superioară a unor subproduse. 

Rezultatele cercetărilor științifice au format obiectul a peste 60 de lucrări publicate în reviste din țară și strănătate, 50 de contracte de cercetare, 4 brevete și invenții.

De asemenea, doamna Profesor Cornea a dezvoltat numeroase schimburi de experiență cu universități din țară și din străinătate și colaborări în domeniul compușilor biologic activi cu institute de cercetare și întreprinderi din țară.

Ca urmare a activității deosebite pe care a desfășurat-o, doamna Profesor Felicia Cornea a primit o serie de premii și distincții:

·       Premiul II al MEI pentru lucrarea științifică ,,Cercetări în domeniul tautomeriei tiocarbonil-tioalcool (1964);
·       Ordinul Meritul Științific clasa a II-a (1973);
·       Premiul Academiei Române G. Spacu (1983) pentru contribuțiile originale în domeniul cercetării tioamidelor;
·       Diplomă de profesor evidențiat 1985;
·       Diplomă ,,Membru de Onoare,, al Facultății de Chimie, Universitatea din București (cu ocazia împlinirii a 75 ani în 2002).

Suntem profund îndurerați de trecerea în neființă a doamnei Profesor Felicia Cornea și îi aducem un omagiu de respect şi preţuire pentru întreaga activitate desfăşurată în folosul şcolii superioare de chimie. Activitatea didactică, ştiinţifică şi educativă desfăşurată de Doamna Profesor Felicia Cornea i-a conferit atributul de reper, de model de OM care s-a dăruit şcolii superioare de chimie contribuind la consolidarea şi inovarea valorilor promovate de învăţământul din România.

Doamna Profesor Felicia Cornea, în calitate de cadru didactic, dar şi ca Şef de Catedră, Decan de facultate sau Prorector al Universităţii din București, cu respect pentru tradiţia învăţământului academic românesc, s-a dedicat şi a servit şcoala cu pricepere, tact, rigoare şi consecvenţă. 

Preţuind nespus activitatea desfăşurată de Doamna Profesor, un om bogat sufletește, care a știut permanent să dăruiască din experiența domniei sale celor cu care a lucrat și colaborat, corpul profesoral al Facultății de Chimie din Universitatea din București își exprimă regretul profund pentru dispariția doamnei Profesor Felicia Cornea și este alături de familia îndurerată!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Trupul neînsuflețit va fi depus marți, 16 aprilie 2024, la ora 08:30, la Capela Cimitirului  Sfânta Vineri, Calea Grivitei 202.

Slujba de înmormântare va avea loc marți, 16 aprilie 2024, ora 12:00.