A N U N Ț I M P O R T A N T
În atenția studenților bursieri, anul universitar 2017/2018
 
În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru
studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 9: Bursele sociale, de merit și
performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de tre Comisia de
acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor mase disponibile,
Consiliul Facultății de Chimie întrunit în data de 5 decembrie 2017 a hotărât următoarele:
 
1. Sistarea bursei, începând cu semestrul al II-lea, studenților care nu și-au finalizat
activitățile de laborator și care nu au promovat examenele astfel încât să acumuleze
minim 15 credite la disciplinele obligatorii;
 
2. Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul
anului universitar, care și-au depus cerere de bursă în perioada stabilită 11 octombrie 3
noiembrie 2017 și care îndeplinesc condițiile menționate la punctul 1 (activități de
laborator finalizate și examene promovate astfel încât să acumuleze minim 15 credite la
disciplinele obligatorii).