Master didactic - rezultate finale - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 
 
 
ANUNȚ FOARTE IMPORTANT - locuri cu taxă
 
Pentru a ocupa un loc cu taxă la masterul didactic in chimie, candidații aflați în așteptare TREBUIE să depună dosarul de confirmare pînă JOI, 01.10.2020, ora 16:00 la Secretariatul Facultății de Chimie, din Bdul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, în timpul programului.
Taxa de școlarizare este în valoare de 4000 lei/an de studiu pentru anul universitar 2020/2021. 
 
DOSARUL DE CONFIRMARE (dosar plic de carton) cuprinde următoarele documente: 
 • fișa de înscriere completată și semnată;
 • cererea prin care se solicită ocuparea unui loc la taxă;
 • scrisoarea de intenție care urmărește motivația candidatului pentru cariera didactică, semnată;
 • Diploma de Licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificare conform cu originalul, sau copie legalizată; sau adeverinţă (în cazul facultăților care nu au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de licenţă, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Suplimentul la Diploma sau alt act din care să rezulte media anilor de studiu (pentru promoția 2020);
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificare conform cu originalul, sau copie legalizată; 
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform prevederilor CNRED ( dacă este cazul),
 • Certificatul de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • Adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate (de la medicul de familie); 
 • 2 (două) fotografii 3/4 cm realizate recent, cu numele scris pe verso
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul).